Phân loại bản chất, chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

ThiếuTrung bìnhĐượcTốtTuyệt vời (Chưa có đánh giá)
Loading ... Loading ...
Hãy Chia sẻ bình luận (comment) nếu tài liệu có ích. Thanks!.
Trong lúc biên soạn, sưu tầm có thể còn thiếu xót, nếu bạn có đáp án tài liệu chuẩn xác hơn hay có hướng xây dựng bài tài liệu tham khảo này tốt hơn hãy Gửi đáp án qua mục "Gửi Phản Hồi" phía dưới.
Ghi rõ nguồn "tailieuthituyen.com" khi phát hành lại thông tin website.
Vui lòng +1 click quảng cáo bên dưới để ủng hộ website ngày càng phát triển nhé!

--------------------------------------------------

1. Định nghĩa nhà nước: (theo Mác-Lênin)

Nhà nước: + là phạm trù lịch sử

+ có quá trình phát sinh và tiêu vong

Theo Lênin: Nhà nước là một bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này với giai cấp khác.

2. Các đặc điểm của Nhà nước Việt Nam(bản chất):

* Theo điều 2 Hiến pháp năm 1992:

- Là nhà nước pháp quyền XHCN

- của – do – vì dân

- tất cả quyền lực thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

- Quyền lực là thống nhất nhưng có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền: Lập pháp, hành pháp, tư pháp.

* Bản chất đó được thể hiện trên 4 mặt sau:

- tính nhân dân

- tính giai cấp công nhân

- tính dân tộc

- tính xã hội

1. Tính nhân dân:

- Là một thuộc tính xuyên suốt từ năm 1945 – nay

- Thể hiện ở chỗ:

+ Nhân dân là quyền lực tối tao của chủ thể nhà nước, làm chủ nhà nước trên mọi lĩnh vực.

+ Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình chủ yếu thông qua quốc hội và HĐND các cấp.

2. Tính giai cấp công nhân

- mang bản chất của giai cấp nhà nước

- Thể hiện: + đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN; mục đích, lí tưởng của Đảng là xây dựng CNXH trên cơ sở lí luận của CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

+ Chính sách, pháp luật, đường lối đều trên cơ sở đường lối của Đảng CSVN xây dựng: Nhà nước ta phải là nhà nước của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng

3. Tính dân tộc:

- Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc

- Nhà nước ta xác định: thực hiện nhiệm vụ đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ của toàn xã hội cụ thể:

* Về Chính trị: Quy định các dân tộc đều có: quyền, trách nhiệm tham gia vào việc thiết lập quyền lực nhà nước.

* Về kinh tế: + đều có quyền bình đẳng về các lợi ích kinh tế đồng thời nhà nước ưu tiên hỗ trợ vùng sâu – xa để kịp tiến bộ chung

+ Chính sách kinh tế: hỗ trợ đầu tư, xây dựng điện – đường – trường – trạm và khu công nghiệp

* Về tổ chức: thành lập các đoàn hướng dẫn cho người dân về nghề nghiệp.

* Về văn hóa: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, giữ gìn những phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp.

Nhà nước chấp nhận sự khác biệt của các dân tộc, lấy điểm chung của các dân tộc làm mục đích hướng tới: “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh

4. Tính xã hội:

- Nhà nước đảm bảo cho công dân tộc được phát triển theo khả năng của mình, đảm bảo cho mọi người được sống trong môi trường ổn định, được hưởng thụ các giá trị văn hóa, được quan tâm về giáo dục, chăm sóc về y tế, đảm bảo sự phát triển của xã hội, gắn liền với sự tăng tiến của cá nhân.

3. Các chức năng của Nhà nước CHCNXH Việt Nam

- Chức năng của nhà nước ta là hoạt động thực hiện quyền lực nhà nước của nhân dân, trong các lĩnh vực đời sống xã hội

- Chức năng của nhà nước  không phải bất biến, nó cũng phát triển và biến đổi theo từng giai đoạn lịch sử

- Có 2 phương pháp thực hiện: thuyết phục, cưỡng chế.

- Có 2 chức năng chính: đối nội, đối ngoại

a) Đối nội: Tổ chức quản lí kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quản lí xã hội

* (1)+ Nhà nước là chủ sở hữu các tư liệu sản xuất, hiện nay xoa bỏ quan hệ sản xuất cũ và lập quan hệ sản xuất XHCN

+ Xây dựng và quản lí nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Quản lí kinh tế bằng pháp luật, chính sách, kế hoạch, quy hoạch và quản lí trên tầm vĩ mô.

+ Thực hiện phân phối theo: Kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, nguồn vốn đóng góp phúc lợi xã hội, các nguồn lực khác.

* (3)+ Giáo dục: coi giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu, đào tạo và bồi dưỡng nhân cách con người góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

+ Văn hóa: xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, hội nhập với thế giới;

Phát triển đồng bộ các ngành khoa học và tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ thế giới. Nghiên cứu, ứng dụng, tôn vinh các ngành khoa học và khuyến khích việt kiều làm giàu cho đất nước

b) Chức năng đối ngoại:

(1) Bảo vệ Tổ quốc:

+ Bảo vệ độc lập chủ quyền

+ Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ

+ Bảo vệ chế độ kinh tế – văn hóa

+ Bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân

+ Xây dựng bảo vệ Tổ quốc là sự ????? của toàn dân, phải kết hợp chặt chẽ: Quốc phòng – an ninh; Quốc phòng – ngoại giao

(2) Mở rộng quan hệ hợp tác, đối ngoại với quốc tế

+ thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị và xã hội khác nhau, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng và cùng có lợi.

Kết luận:

- Khẳng định lại những thuộc tính về bản chất của nhà nước (ca ngợi, đưa phương hướng để củng cố, phát huy bản chất và thực hiện tốt chức năng của nhà nước)

- Phương hướng: + đổi mới hoạt động, thay đổi phương pháp quản lí của nhà nước

+ Phải cải cách bộ máy, thực hiện tốt nguyên tắc quyền lực thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan.

+ Xây dựng nhà nước pháp quyền

 dong gop cau hoi   

Chia sẻ bình luận

comments